រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោង 4 Projects MSC

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោងនៃអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ បានប្រមូលនិងចងក្រងពី​គម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គម គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព រឺសារព័ត៌មានសន្តិភាព គម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្វិស្រ្តី​  និងគម្រោងការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍​ សម្រាប់ជាការឆ្លុះបញ្ជាំងអំពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្...

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ Most Significant Stories of Change

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ក្នុងចំណោម សិក្ខាកាមទទួលផលផ្ទាល់ពីអង្គការ កដទ ៦០នាក់ ពីឃុំគោលដៅចំនួន៧ឃុំ ពី៦ខេត្ត នៅខេត្តកំពត កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ ក្រចេះ ស្វាយរៀង និងកំពង់ស្ពឺ។  ៤៨នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការយកមកសរសេរចងក្រងជារឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ហើយដែលបានចងក្រងឡើងជាពីរភាសារ គឺភាសារខ្មែ...

ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ២១កញ្ញា International Day of Peace (IDP)

តាមរយៈការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ និង​ គម្រោង រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្ដី្រ (CASWR) អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (កដទ) បានប្ររព្ធកម្មវិធីអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពអន្ដរជាតិ២០២១ នៅខេត្តចំនួន៥ និង តាមផ្ទះ ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពី នំបុ័ងពិភពលោក ដានមីសិន ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជា...

ការរើសអើងអំឡុងកូវីដ១៩ Covid-19 Discrimination finding

ដោយមានជំនួយគាំទ្របន្ថៃមលើកម្មភាពគម្រោងដែលមានស្រាប់ ពីបញ្ហាការរើងអើងកូវីដនៅតំបន់គោលដៅ កដទ​ បានធ្វើការស្ទង់មតិនិង​ប្រមូលព័ត៌មានពីការរើសអើងនៅឃុំព្រែត្នោត ខេត្តកំពត។​ With extra fund from USAID on the concern of Covid-19 discrimination in the target province that ACT is doing was give finding to Prea...

Peacebuilding Success Story

ACT_Success Story_2October2020 Through EWMI under the project CCSS that fund by USAID on ACT project "Building Community Peacebuilding" ACT able to gave more space to the community, company, and local authority to have their dialogues on communities issues. One of the conflict resolution was sele...

ទិវាអន្ដរជាតិនារី International Women Day

ក្រោមការគាំទ្រថវិកាពី ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រោប់អភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយ ទំនាស់ (ក.ដ.ទ) តាមរយៈគម្រោង​ រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធស្រ្ដី នៅថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានរៀបចំ អបអរសាទរ ខួបលើកទី១០៩ ទិវាអន្ដរជាតិនារី ៨មីនា និងវេទិកាសាធារណៈក្រោម ប្រធានបទ៖ "មានសន្ដិភាព មានការលើក...

ឧបរកណ៍មិនបង្កទំនាស់ Do No Harm

[English Below...] នៅថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ត្រូវបាន​រៀបចំដោយគម្រោងកសាងសន្តិភាព ក្រោមប្រធានបទ៖ ​ ដោយបែកចែកជាពីរវគ្គចំពោះក្រុមគោលដៅ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ និងក្រុមស្រ្ដីដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន៦៤នាក់ ស្រ្ដី២៥នាក់ ក្នុងនោះមានជនជាតិដើមសួយ ៤នាក់     គួយ១៣នាក់ ម៉ូស្...