ការរើសអើងអំឡុងកូវីដ១៩ Covid-19 Discrimination finding

ដោយមានជំនួយគាំទ្របន្ថៃមលើកម្មភាពគម្រោងដែលមានស្រាប់ ពីបញ្ហាការរើងអើងកូវីដនៅតំបន់គោលដៅ កដទ​ បានធ្វើការស្ទង់មតិនិង​ប្រមូលព័ត៌មានពីការរើសអើងនៅឃុំព្រែត្នោត ខេត្តកំពត។​

With extra fund from USAID on the concern of Covid-19 discrimination in the target province that ACT is doing was give finding to PreakThnoat commune, Kampot province from July-November 2020.

ភ្ជាប់របាយការណ៍ Report assessment Muslim discrimination Jul-Nov,2020

Leave A Reply

four × 2 =