Stories of Change Dec23

ឆ្នាំនេះ ពីថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកា ដល់ ១០ធ្នូ២០២៣ ជាយុទ្ធនាការ បូពណ៌ស បញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រី អង្គការ កដទ បានប្រមូល រឿងរ៉ាវពីការចែករំលែក ករណីផ្សេង រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពាក់ព័ន្ធនិងហិង្សាលើស្ត្រី ការបៀតបៀន លើស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាន ពីគម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព បណ្តាញការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ជនជាតិដើម យុវជនអ្នកការពារបរិស្ថាន សហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិ និងបុគ្គលិក កដទ ដែលបានចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោង។ កដទ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយ នុំបុ័ងពិភពលោក ដាន់មិសិន ឃែរប្រចាំកម្ពុជា អេអែហ្វឌី ជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិច ដាប់ប៊ែលយូស៊ីអេស និង អាយរិច ដែលបានគាំទ្រសកម្មភាពគម្រោងកន្លងមក។​

This year 25th November -10th December 2023, Celebrate 16th Day Campaign or White Ribbon to “End Violence against women and girl”. ACT was collective stories shared, cases, and stories of change from the communities relate to Gender Based Violence among the Women Journalist from the Media for Peace network, Communities Peacebuilding network, Indigenous people, environmental youth protection, communities natural resources protection, and ACT staff who engage and implement for the projects. ACT would give gratitude thanks to our donors who fund ACT work such as BfdW, Danmission, CARE-Cambodia, AFD, USAID, WCS, and IREX.

 

StoryChangeDec23

Indigenous Youth Research

This survey was conducted among the existing target group of projects in ACT: Implementing Social Accountability Framework (ISAF) and Feminist in Action (FiA) right after got called from YCC-IREX-Youth Excel funded by the USAID in May 2023, who announce for the youth research topics relate to the environment and indigenous people, ACT found it useful and relate to the existing project of ACT which both of project will be end by November 2023 and April 2024. As so far the indigenous group work on ISAF or FiA but other environmental issue and loan or debt still their hot topics that they keep sharing about from time to time without any action commitment from government or relate institution yet for the indigenous people. Thus, the finding will help to bring about their concern with environmental and debt beside the current ISAF and FiA project for indigenous voices to be heard. So this report finding is focus on four main topic:  first about the indigenous youth and environment protection, second on ISAF, third on FiA, and fourth on indigenous and debt.

Report in Khmer and English available:

របាយការណ៍ពីបរិស្ថាន គណនេយ្យភាពសង្គម បំណុល SuveyReportIEV Sep23

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ​ Female Journalist

Mrs. Reung Bunrin, female journalist was selected during baseline survey in December 2021 for media for peace project. A female journalist living Chhay Ballangk village, Thipakdei commune, Koas Krala district in remote area of Battambang province, she was encouraged and selected to participate in Media for Peace Project for project period from 2022 to 2024. She has been working as female journalist from 2018 with first media outlet named Mekong Khmer News TV online then moved to SH plus news and recently with ASEAN Daily News. Below is her Case of Being Women Journalist! Bunrim Case Jun23

 

Ms. Srey Sotheavy on UN Women Photo Exhibition Dec2022

The photo exhibition developed by UN Women was selected and interview Ms. Sotheavy Srey, the Executive director of ACT. The photo exhibition was feature stories of 20 leaders in WPS and disaster management in ASEAN, which was displayed during the launch of the ASEAN Regional Plan of Action on WPS in Phnom Penh, Cambodia in December 2022.

By Communications Officer at UN Women Indonesia, supporting a regional project on Women, Peace and Security in the ASEAN region.

https://wps.asean.org/photo-exhibition-peace-together/#slide-srey-sotheavy

https://www.facebook.com/unwomenasia/posts/pfbid02nL8ijjB2f5xujm9ojUwouhVsGCfAGSrTmwgnqwhCstx7eUHoixbqpZi2ayQUZvael

Attached file: Sotheavy@UNwomenDec22

Strengthen voice of women

Under the support from CARE-Cambodia cooperate from GIZ, ACT got opportunity to work on gender for July-December 2022 in couple activities with the start of the project to conduct the finding for the project implementation.

The result of this survey is to help ACT to put the right activities with the right person at the right time for newly selected network or peer from each factories worker. The finding is seeking for the engagement in the project from the women as the garment worker still face time challenges to participate. Moreover, the challenges and gap of participation and communication, miss-understanding and win-lose concept among factory manager and workers to improve their lives standard with able to solve the existing conflict management mechanism in their factories through other intervention strategy.

 

SWV reportJul-Dec22

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោង 4 Projects MSC

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោងនៃអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ បានប្រមូលនិងចងក្រងពី​គម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គម គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព រឺសារព័ត៌មានសន្តិភាព គម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្វិស្រ្តី​  និងគម្រោងការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍​ សម្រាប់ជាការឆ្លុះបញ្ជាំងអំពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកចូលរួមនិងផលជះដែលទទួលបានពីក្នុងគម្រោងក្នុងរយះពេលវដ្តនៃគម្រោងរយះពេល៣ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១។ ក្នុងរយះពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កដទ បានអនុវត្តក្នុងខេត្តនិងក្រុងគោលដៅចំនួន១១ គឺខេត្ត មណ្ឌលគីរី  ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តតាកែវ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ និងក្រុងភ្នំពេញ។  រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺធ្វើឡើងជាភាសារខ្មែរនិងភាសារអង់គ្លេស។

Most Significant Stories of Change Collected from the 4 projects of ACT from the project Implement Social Accountability Frame-Work (ISAF), Project Community Peacebuilding (CP), Project Collective Action to Support Women’s Right (CASWR), Project Media for Peace / Peace Journalism (M4P/PJ). During these 3 years period from 2019-2021, ACT had implemented in 11 city/provinces such as: Mondulkiri province, Kratie province, KampongSpeu province, Kampot province, KmapongChhnang province, Takeo province, SvayReang province, Battambang province, Siem Reap province, Sihanuk ville province and Phnom Penh City.  This MSC is made in to Khmer and English version.

https://act-kh.org/annual-report/

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ Most Significant Stories of Change

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ក្នុងចំណោម សិក្ខាកាមទទួលផលផ្ទាល់ពីអង្គការ កដទ ៦០នាក់ ពីឃុំគោលដៅចំនួន៧ឃុំ ពី៦ខេត្ត នៅខេត្តកំពត កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ ក្រចេះ ស្វាយរៀង និងកំពង់ស្ពឺ។  ៤៨នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការយកមកសរសេរចងក្រងជារឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ហើយដែលបានចងក្រងឡើងជាពីរភាសារ គឺភាសារខ្មែរ និង អង់គ្លេស ក្នុងរយះពេល៣​ឆ្នាំ​ ២០១៩ – ២០២១។

The Most Significant Stories of Change had been collected from the result of impact change from the project Community Peacebuilding 60 direct beneficiary of the project from 7 communes in 6 provinces in Kampot, KampongChhnang, Takeo, Kratie, SvayReang, and KampongSpeu province.  48 direct target beneficiary had been selected for the writing of their change in engaging in the project period from 2019-2021 which this report change made in two languages in Khmer and English.

https://act-kh.org/annual-report/​

ទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ២១កញ្ញា International Day of Peace (IDP)

តាមរយៈការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ និង​ គម្រោង រួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្ដី្រ (CASWR) អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (កដទ) បានប្ររព្ធកម្មវិធីអបអរសាទរ ទិវាសន្ដិភាពអន្ដរជាតិ២០២១ នៅខេត្តចំនួន៥ និង តាមផ្ទះ ដែលទទួលបានការគាំទ្រថវិកាពី នំបុ័ងពិភពលោក ដានមីសិន ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID នាថ្ងៃទី១៣-២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ​បានប្រារព្ធឡើងខេត្តក្រចេះ កំពត កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ និងខេត្ដ​មណ្ឌលគិរី ក្រោមប្រធានបទ “ការស្តារឡើងវិញឱ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកប្រកបដោយសមធម៌និងចីរភាព” ជាមួយនឹងការចូលរួមពីអាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៤១​នាក់ (ស្រី ២១២) ពួកគាត់បានចូលរួមជាយុទ្ធនាការ ចែករំលែក ច្រៀងចំរៀងសន្តិភាព ការលើកឡើងឆ្លុះបញ្ជាំងពីសន្តិភាពនៅសហគមន៍និង សកលោក វិដេអូ និងតាមរយៈការស្ដាប់សារសម្លេងដែលបានចាក់តាមភូមិ និងការចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ដល់ផ្ទះពួកគាត់តែម្ដង រួមនឹងខិតបណ្ឌលេខទូរស័ព្ទអាជ្ញាធរ (ស្រុក ឃុំ ភូមិ) សម្រាប់ទំនាក់ទំនងពេលដែលមានអំពើហិង្សាកើតឡើង កូនសៀវភៅសំនួរចម្លើយទាក់ទងនឹងច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ សៀវភៅអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនឹងនារីភេទ (ស៊ីដរ) ដោយមិនភ្លេចវិធានការការពារពីការឆ្លងនៃជំងឺកូវិដ១៩។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ កញ្ញា ស្រី សុធាវី នាយិកាអង្គការ កដទ បានចែករំលែកពីសាវតានៃទិវាសន្ដិភាពអន្ដរជាតិ អង្គការ គម្រោង ជាពិសេសគោលបំណងនៃគម្រោង CASWR និង ម្ចាស់ជំនួយ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបារម្ភពីការកើនឡើងនូវអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ជាពិសេសអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ដ និងផ្លូវភេទ។​ ក្នុងវេទិកានេះដែល លោកស្រី ស៊ិន ស្រីកែវ អធិការរងស្រុកពេជ្រាដា ទទួលបន្ទុកផ្នែកយេនឌ័រ ចែករំលែកពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកំរិតព្រហ្មទណ្ឌនិងការដោះស្រាយ ព្រមទាំងវិធីសាស្រ្ដក្នុងការទប់កំហឹង និងសារចុងក្រោយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ។ បន្ថែមពីនេះ​ កញ្ញា ស្រី​ សុធាវី ក៏បានចែករំលែកពីការរួមចំណែករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងតួរនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។​ បន្ទប់ពីការថ្លែងសារខាងលើ ជាកិច្ចបញ្ចប់ ល្ខោនវិទ្យុរឿង “របងដួងចិត្ដ”​ ដែលផ្ដោតសំខាន់លើអំពើហិង្សាផ្អែកលើយេនឌ័រ និងស្រ្ដីក្នុងភាពជាអ្នកដឹងនាំ ដែលជាផលិតផលនៃគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិស្រ្ដីក៏ត្រូវបានចាក់ជូនអ្នកចូលរួមស្ដាប់ជាការកំសាន្ដ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផងដែរ។

ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវិដ១៩ ធ្វើឱ្យការទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៍មានការស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុន ជាមួយយុទ្ធនាការតាមផ្ទះដែលយើងធ្វើ បានបង្រួមគម្លាតរវាងអាជ្ញាធរ អង្គការ និងប្រជាពលរដ្ឋជាថ្មី ព្រមទាំងជាសញ្ញាសំខាន់ដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានទុកចោលឡើយទោះក្នុងកំឡុងពេលកូវីត១៩ក៏ដោយ។ កម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ជាមួយនឹងការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាត់ហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ និងយកចិត្ដទុកដាក់ស្ដាប់ការណែនាំ ថែមទាំងមានការសួរនាំបន្ថែមលើឯកសារដែលបានចែកជូន។

Through Community Peacebuilding project and Collective Actions to Support Women’s Rights (CASWR), Alliance for Conflict Transformation (ACT) conducted International Day of Peace with the existing network conduct and celebrate the event with reflection on the peace process, share on the community situation, video campaigned, door to door campaign to celebrated International Day of Peace 2021 under the UN theme: ” Recovering better for an equitable and sustainable world”. This event was conducted on 13-22 September 2021 at Kampot, K.Chhnang, K.Speu, and Mondulkiri province. With 341 total participants (212 female), they participated through sharing reflection on the peace process in family, community, society, and the global with listening to the voice message that played in their villages and door to door reaching with stickers of local authorities that they can contact when violence happen, a small note of Q&A of key slogan relate to peace campaign and Domestic Violence Law and a book of Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), along with Covid-19 prevention.

With this opportunity, Ms. Srey Sotheavy, Executive Director of ACT, shared about background of International Day of Peace, the organization, projects also donor and linked to the worrying of increasing of domestic violence especially mental and sexual violence. In this event, Ms. Sin Sreykeo, Deputy Inspector of Pech Chreada District in charge of Gender Share on prevention of domestic violence, aggravating circumstances of domestic violence, criminal levels and solutions, as well as angry management and key message to the people. In addition to this, Ms. Srey Sotheavy, also shared the contribution of NGOs as well as the role of citizens in preventing domestic violence. After the message above, the radio drama “Fences of the Heart”, which focuses on gender-based violence and women in leadership, as a product of CASWR, was also aired by loudspeaker for the participants to listen for entertainment and mainstream knowledge as well.

Due to Covid-19 outbreak, community relations have been salient with the door to door campaigns we have again cut down the gap between authorities, organizations and citizens. It was as well as important signs that people are not being left behind even during the Covid-19. The campaign was successfully completed with the participation of local authorities as well as the people who seemed interested and listened to what we were sharing, as well as interaction from community on the documents that shared.