ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងអំឡុងកូវីដ

នៅក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដាននៃជំងឺកូវីដ១៩ ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបាន ចែករំលែកនូវព័ត៌មានអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ បើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មានការឃាត់ខ្លួន និងការចាប់ខ្លួនព្រមទាំងមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជាវិទ្យុ គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកជាច្រើនទៀត ដោយក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងនូវមូលហេតុថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរំលោភបំពានលើវិជ្ជាជីវៈ រហូតឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួន និងចោទពីបទ “ញុះញង់​ឱ្យ​កើតមាន​អំពើ​ហិង្សា បង្ក​ការរើសអើង​ពូជសាសន៍ និង​ចលាចល​សង្គម” យោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មាត្រា ៤៩៥។ ដូច្នេះហើយគម្រោងក៏បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនូវប្រធានបទស្ដីពី “ស្ថានភាព និងផលប៉ះពាល់ នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩” បន្ទាប់ពីការសម្ភាស និងការប្រមូលនូវរឿងរ៉ាវមួយចំនួន។

During the outbreak of COVID-19 the citizen and journalists share information about wide spreading from early 2020 until June 2020, there had been arrest and detentions as well as the closure of some media outlets such as radio and Facebook pages. while Ministry of Information claimed that  those social media outlets were reporting news  unprofessionally. It led to arrest and detention with the accuse of  ’incitement to violence, discrimination and social unrest’ according to the Criminal law of the Kingdom of Cambodia, Article 495. Project started to conduct survey on theme “The Situation and Impact of the Media in Cambodia during the COVID-19 outbreak” after interviewing and collecting some stories from relate media and journalist as attached report below:

M4PSurvey@CovidJan-Jun20

Leave A Reply

14 + 16 =