រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ Most Significant Stories of Change

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ក្នុងចំណោម សិក្ខាកាមទទួលផលផ្ទាល់ពីអង្គការ កដទ ៦០នាក់ ពីឃុំគោលដៅចំនួន៧ឃុំ ពី៦ខេត្ត នៅខេត្តកំពត កំពង់ឆ្នាំង តាកែវ ក្រចេះ ស្វាយរៀង និងកំពង់ស្ពឺ។  ៤៨នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងការយកមកសរសេរចងក្រងជារឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ ហើយដែលបានចងក្រងឡើងជាពីរភាសារ គឺភាសារខ្មែរ និង អង់គ្លេស ក្នុងរយះពេល៣​ឆ្នាំ​ ២០១៩ – ២០២១។

The Most Significant Stories of Change had been collected from the result of impact change from the project Community Peacebuilding 60 direct beneficiary of the project from 7 communes in 6 provinces in Kampot, KampongChhnang, Takeo, Kratie, SvayReang, and KampongSpeu province.  48 direct target beneficiary had been selected for the writing of their change in engaging in the project period from 2019-2021 which this report change made in two languages in Khmer and English.

https://act-kh.org/annual-report/​

Leave A Reply

five × four =