សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តដាក់ទូតនៅកម្ពុជា

អង្គការ​ កដទ ចូលរួមជាមួយ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិលដទៃផ្សេងទៀតក្នុងការចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​រួម និងស្នើរ ដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបន្តគាំទ្រសកម្មភាពនៅកម្ពុជា។

ACT jointed with Civil Society Organizations urged the Swedish government to reverse a decision continue the embassy in Cambodia.

https://www.voacambodia.com/a/civil-society-groups-ask-sweden-to-not-abandon-cambodia-amid-democratic-decline/5709034.html

https://www.cambodiadaily.com/2020/06/15/21/45/48689/

Sweden cancels aid to Cambodia, shifting focus to civil society

Letter from 116 CSOs to HE Ann Linde

Leave A Reply

4 × 2 =