រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោង 4 Projects MSC

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរពី៤ គម្រោងនៃអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ បានប្រមូលនិងចងក្រងពី​គម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គម គម្រោងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាព រឺសារព័ត៌មានសន្តិភាព គម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រសិទ្វិស្រ្តី​  និងគម្រោងការកសាងសន្តិភាពសហគមន៍​ សម្រាប់ជាការឆ្លុះបញ្ជាំងអំពីលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកចូលរួមនិងផលជះដែលទទួលបានពីក្នុងគម្រោងក្នុងរយះពេលវដ្តនៃគម្រោងរយះពេល៣ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១។ ក្នុងរយះពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កដទ បានអនុវត្តក្នុងខេត្តនិងក្រុងគោលដៅចំនួន១១ គឺខេត្ត មណ្ឌលគីរី  ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តតាកែវ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តសៀមរាប ខេត្តព្រះសីហនុ និងក្រុងភ្នំពេញ។  រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺធ្វើឡើងជាភាសារខ្មែរនិងភាសារអង់គ្លេស។

Most Significant Stories of Change Collected from the 4 projects of ACT from the project Implement Social Accountability Frame-Work (ISAF), Project Community Peacebuilding (CP), Project Collective Action to Support Women’s Right (CASWR), Project Media for Peace / Peace Journalism (M4P/PJ). During these 3 years period from 2019-2021, ACT had implemented in 11 city/provinces such as: Mondulkiri province, Kratie province, KampongSpeu province, Kampot province, KmapongChhnang province, Takeo province, SvayReang province, Battambang province, Siem Reap province, Sihanuk ville province and Phnom Penh City.  This MSC is made in to Khmer and English version.

https://act-kh.org/annual-report/

Leave A Reply

13 − seven =